Vis hvad du kan

Vis hvad du kan er et sprogvurderingsmateriale, der giver et indblik i den flersprogede elevs sproglige kompetencer på dansk, inden for flere delområder.

Vurderingen foregår som en samtale mellem eleven og den voksne, der udfører vurderingen. Undervejs er der fokus på elevens fortællekompetencer, lytteforståelse, ordforråd og læseforståelse. Opgaverne varierer efter elevens alder. 

Vurderingen er bygget op om, at den voksne, der udfører vurderingen, efterfølgende laver en samlet vurdering af elevens dansksproglige kompetencer og behov her og nu. Der er således ikke tale om korrekte eller ikke korrekte svar, men om faglige konklusioner på baggrund af elevens ytringer undervejs. Materialet anbefaler, at hele samtalen optages og lyttes igennem efterfølgende, når selve vurderingen skal laves. Dette giver mulighed for også at få øje på nuancer i elevens sproglige standpunkt, f.eks. strategier når ordforrådet ikke rækker, grammatisk udvikling, hvor sammenhængende eleven kan fortælle mv. Dette detaljerede indblik i elevens danske sprog giver viden, som kan inddrages i den videre tilrettelæggelse af undervisning af eleven.

Materialet er obligatorisk i Silkeborg Kommune, når elever udsluses fra modtagelsesklasse til almenklasse. I forbindelse med overgangen vil læreren fra modtagelsesklassen inddrage sin viden fra ’Vis hvad du kan’ i overleveringen til de modtagende lærere og give anbefalinger til fokusområder, der kan understøtte elevens videre sproglige udvikling på dansk.

Materialet anbefales i Silkeborg Kommune, når der er brug for at komme tættere på en elevs danske sprog for at kunne målrette det videre arbejde med elevens dansksproglige udvikling. Vurderingen kan gennemføres af en ressourceperson i dansk som andetsprog på den enkelte skole, eller i et samarbejde mellem skolen og Videncenter for sprog og læsning (PPL).

Find materialet her:

http://static.uvm.dk/Publikationer/2007/sprogscreening/