Indsatsniveauer

Beskrivelse af indsatsniveauer i Dagtilbud

Alle børn profiterer af et godt sprogligt læringsmiljø for at øve sig og blive så dygtige som muligt til kommunikation, sprog og skrift. Børn har brug for gode fysiske læringsmiljøer for at kunne udvikle sig sprogligt. Derudover er den pædagogiske rammesætning betydningsfuld, når de skal lære kommunikative strategier og sprog. I den sammenhæng er leg, rutiner og planlagte pædagogiske aktiviteter med mulighed for interaktion med sproglige rollemodeller vigtige elementer.

Børn kan have en typisk, forsinket eller atypisk sprogudvikling. Alle børn har behov for gode sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet. Herudover har nogle børn, blandt andet børn med en atypisk sprogudvikling, hvor de sproglige udfordringer har en mere vedvarende karakter, i perioder behov for en fokuseret eller specialiseret sprogindsats. 

  • Generelle indsatser: Alle børn har behov for gode sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet. Børn med dansk som andetsprog samt børn med en forsinket og atypisk sprogudvikling har i særlig grad behov for et pædagogisk læringsrum, der tilgodeser sprog i rutinesituationer, samtaler i hverdagen med pædagogen som sproglig rollemodel, leg samt planlagte såvel som spontant opståede aktiviteter. Derudover er elementer som pædagogisk organisering og de fysiske sprogmiljøer i dagtilbuddet væsentlige. 
  • Fokuserede indsatser: Nogle børn har derudover behov for en fokuseret indsats, som kan organiseres i mindre grupper, og som har et særligt sprogligt og kommunikativt fokus.  
  • Specialiserede indsatser: Børn med en atypisk sprogudvikling, som formodes at være af mere vedvarende karakter, kan tilmed have behov for indsatser, der er tilpasset det enkelte barns individuelle behov. Denne indsats kan varetages af pædagogisk personale i dagtilbuddet eller af en ekstern samarbejdspartner fra PPL. Dette vil altid være i et tæt samarbejde mellem PPL, forældre og dagtilbud. 

En væsentlig pointe, der knytter sig til figuren, er, at børn, der har behov for fokuserede eller specialiserede indsatser, også har behov for gode generelle indsatser i de sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet. Indsatser på det fokuserede og specialiserede niveau skal give børnene strategier, værktøjer og viden med i rygsækken, så de får bedre forudsætninger for at kunne deltage mere ligeværdigt i samtaler, aktiviteter og børnefællesskaber i dagtilbuddet. Indsatserne i det generelle sproglige læringsmiljø udgør dermed fundamentet, som de fokuserede og specialiserede indsatser står på. 

Samarbejdet med forældrene er vigtigt for børns sproglige udvikling, og i denne figur er forældrene derfor placeret på en stige, så de har udsyn til og indsigt i alle tre indsatsniveauer. Forældrene har en særlig vigtig position og viden om med deres barn og dets sproglige og kommunikative udvikling. Figuren illustrerer, at forældrene løbende involveres i de indsatser, der sættes i værk for deres barn i dagtilbuddet.

Beskrivelse af indsatsniveauer i skolen

Elevers behov for sproglig og skriftsproglig understøttelse er forskellige, hvorfor deres behov for indsatser i skolen også er forskellige. For flersprogede elever er det et livsvilkår, at de modtager undervisning på et sprog, de er i gang med at lære. Andre elever er periodisk eller mere permanent udfordrede i deres sproglige og skriftsproglige udvikling. 

Alle elever har brug for et stærkt sprogligt læringsmiljø, for at blive så dygtige som de kan med sprog og skrift. De generelle indsatser består af den tilgang og de arbejdsformer, der kontinuerligt er til stede i almenundervisningen. Det generelle er det fundament, som øvrige og mere midlertidige indsatser står på. De generelle indsatser bør bestå af didaktiske rammer, som giver eleverne de bedste muligheder for at øve sig på og lære sprog og skriftsprog samt et fysisk læringsmiljø, der understøtter sproglig udvikling.

  • Generelle indsatser: Alt det, der foregår i klasseundervisningen, herunder undervisningsdifferentiering. Klasseundervisningen skal så vidt muligt tilgodese alle elever, og kan ofte være tilstrækkelig for at skabe sproglig udvikling hos flersprogede elever og for elever med milde sproglige og/eller skriftsproglige udfordringer.
  • Fokuserede indsatser: Andre elever har derudover brug for en fokuseret indsats på et mindre hold med andre, der har samme behov – det kunne fx være ordblinde elever. 
  • Specialiseret indsats: Elever med mere omfattende skriftsproglige vanskeligheder, såsom elever med DLD eller sammensatte vanskeligheder, kan tilmed have brug for specialiserede indsatser, der er tilpasset den enkelte elevs individuelle behov. Denne indsats kan varetages af en lærer på skolen eller evt. af en ekstern ressourceperson fra PPL – eller i et samarbejde mellem de to. 

En væsentlig pointe, der knytter sig til figuren er, at elever der har brug for specialiserede eller fokuserede indsatser, også har behov for gode generelle indsatser i klasseundervisningen. Indsatser på det fokuserede og det specialiserede niveau skal give eleverne strategier, værktøjer og viden med i rygsækken,  så de får bedre forudsætninger for at kunne deltage i og få udbytte af undervisningen på det generelle niveau, hvorfor en sammenhæng til indholdet på det generelle niveau er essentiel. Den generelle indsats udgør med andre ord det fundament, som en fokuseret eller specialiseret indsats står på.

Forældresamarbejdet er vigtigt for alle elever, og i denne figur er forældrene placeret på en stige, så de har udsyn til alle tre indsatsniveauer. Det skal illustrere, at forældrene løbende skal orienteres om indsatser, der sættes i værk for deres barn i skolen, så de har viden herom og har mulighed for at bakke op.

Tilbage til forsiden