1. klasse

Opmærksomheder vedr. vurderingspraksis i 1. kl.

Det er obligatorisk at teste elevernes udvikling i afkodning med Ordlæseprøve 1 i sep./okt. i 1. kl. 

Den obligatoriske læsetest ligger i efteråret, da testresultatet hermed kan anvendes som et formativt værktøj, dvs. som afsæt for hvad klassen og den enkelte elev har brug for at arbejde med i løbet af skoleåret.

Det er ligeledes obligatorisk, at den enkelte skole har en lokal procedure for, hvordan man får analyseret, formidlet og anvendt data fra vurderingspraksissen tværfagligt. Den anbefalede praksis indeholder en danskfaglig tolkning af data mellem dansklærer og læsevejleder og derefter en sproglig og skriftsproglig konference med deltagelse af hele teamet. Det er vigtigt at have en procedure for dette arbejde, da der ellers er en risiko for, at vurderingspraksissen ikke udlever sit fulde potentiale. 

Om Ordlæseprøve 1

Denne test viser, hvordan eleverne læser enkeltord på 2-4 bogstaver. Testen tager 4 minutter at afvikle, og man afvikler den digitalt. I fortolkningen af testresultatet kigger man både på elevernes sikkerhed og hastighed. 

Flersprogede: Man skal være opmærksom på, at et lavt resultat i Ordlæsprøve 1 ikke nødvendigvis handler om afkodning, men i stedet om ordforråd – kender den flersprogede elev fx ordene læ, hæk, sæbe osv. (og kender de billederne). Behandl resultatet i Ordlæseprøve 1 med forbehold for dette. Desuden er der udviklet et værktøj, som indeholder en række udsagn, der kan hjælpe os til at få øje på og følge den flersprogede elevs udvikling på dansk.
Tryk her for skema til vurdering af flersprogede elevers dansksproglige udvikling

Adgang til test

Dansklærer: Dansklærer logger ind på https://skole.hogrefe.dk/ med uni-login og opretter Ordlæseprøve 1 for sin klasse. Vælg i menuen i den grå boks i venstre side Skriftsproglig udvikling – Internetudgave. Ny prøve står med meget småt lige til højre for den grå menu. Klik her.
Vælg dato for prøveafvikling. Indtast
prøve, klasse og klassetrin vha. drop down-menuerne. Skriv kaldenavn, det kan med fordel indeholde klasse + efterår. Nu vil testen være tilgængelig for eleverne på prøvedatoen. Når testen er afviklet, kan dansklærer (og administratorer) logge ind og finde klasserapporten, som kan downloades som PDF. 

Elever: Ved afvikling af Ordlæseprøve 1 skal eleverne logge ind på https://skriftsprogligudvikling.hogrefe.dk/ med unilogin. Det er en god ide at sende linket til eleverne, så de ikke selv skal skrive det.

Læsevejleder: Læsevejlederen har som administrator adgang til alle skolens afviklede test på hogrefes portal.
Ved oprettelse som administrator skal skolens ledelse sende en mail til
info@hogrefe.dk og anmode om at oprette administratoradgang for vedkommende: Send info om fulde navn, UNI-C-navn, mailadresse.
Når man er oprettet som administrator, har man også adgang til at købe test.

Opfølgning på Ordlæseprøve 1

I ordlæseprøve 1 skal man særligt holde øje med de elever, der placeres i før-fasen, erkendelse og muligvis også stabilisering (en placering tæt på erkendelse). Der er en særlig udfordring hos de elever, der har en usikker præcision. Dog kan en sikker, men langsom læsning også være udtryk for, at afkodningen ikke er automatiseret på dette niveau endnu. En særlig indsats kan være i form af holddeling i klassen eller en supplerende indsats vedr. bogstavernes navne, lyde og form og den begyndende syntesedannelse og stavning af ord på 2-3 bogstaver. 

På baggrund af Sprogvurdering i 0. kl., Risikotest for ordblindhed fra slut 0. kl., og Ordlæseprøve 1 i efteråret i 1. kl. har man data der viser, hvilke elever der har brug for en særlig indsats. Er der en overraskende udvikling, eller var eleven også udfordret på Sprogvurderingen i 0. kl.? Dette er vigtig information først og fremmest ift. indsatsen, men også ift. tidspunkt for eventuel afdækning af ordblindhed eller andre sproglige og/eller skriftsproglige udfordringer.

Eventuel testning i foråret

Man kan vælge at reteste med Ordlæseprøve 1 i foråret i 1. kl., hvis man ønsker at følge elevernes progression i afkodning i løbet af 1. kl. En retestning kan også være med udvalgte elever i klassen, hvis progression man er særligt interesseret i at følge, eksempelvis på baggrund af en særlig indsats. 

Risikotest for ordblindhed

Risikotest for ordblindhed kan gentages i slutningen af 1. kl. med de elever, der gik videre til trin 3 (den dynamiske test) i slutningen af 0. kl. – og/eller de elever, man har en bekymring omkring ift. udvikling i afkodning (det er også muligt i midten af 1. kl., men kommunalt anbefaler vi, at skal man vælge en af de to, så er det den i slutningen af 1. kl.).  

Adgang til materialet:
Find materialerne til Risikotest for ordblindhed her. Det er en analog testning, der laves individuelt med hver enkelt elev. 

Skoleledelserne har fået tilsendt brugernavn og adgangskode, men ved behov kan I kontakte læsekonsulent, Annemette Zimmermann Kristensen (azk@silkeborg.dk) eller Sprog- og skriftsprogsvejleder, Trine Munch Chapelle (tmc@silkeborg.dk) ved Videncenter for Sprog og Læsning, PPL.

Om afvikling af Risikotest for ordblindhed i 1. kl.

I midten af 1. kl. indebærer Risikotest for ordblindhed: 

  1. Højtlæsning af lister med ord og nye ord (nonord) – uden tid. (Læser eleven under 5 ord korrekt, går man videre til bogstavbenævnelse).
  2. Bogstavbenævnelse 

I slutningen af 1. kl. indebærer Risikotest for ordblindhed: 

  1. Højtlæsning af lister med ord og nye ord (nonord) – med tidsfaktor. Dette kan enten dansklærer eller læsevejleder afvikle. 

Hvem: det er læsevejlederen, der gennemfører Risikotest for ordblindhed i 1. kl.

Husk at optage oplæsningen, så man kan analysere læsefejl bagefter – samt være helt præcis med hvor meget tid, der er anvendt. 

Tast resultaterne fra Risikotest for ordblindhed ind i Hjernen og Hjertet – modulet ‘Risikotest for ordblindhed’. 

Til undervisning af elever i risiko for alvorlige afkodningsvanskeligheder kan nævnes materialet Lyd til lyd af Pernille Olsen og Stine Torup Jensen, som er udviklet til de elever, der ved Risikotest for ordblindhed viser sig at være i risiko for alvorlige afkodningsvanskeligheder. Lyd til lyd kan også anvendes til de elever, der på trods af at rimelig bogstavkendskab ikke har knækket det alfabetiske princip på et funktionelt lydsyntese-niveau.

Har man en bekymring om en elevs kommunikative kompetencer

Har man bekymringer i retning af sproglige og kommunikative udfordringer, vil det være relevant at foretage en kvalitativ vurdering med ‘Værktøj til dialog om elevens kommunikative kompetencer’. 
Værktøjet er udviklet til at få fokus på elevens funktionelle sprog, dvs. hvordan eleverne anvender sproget, herunder lytning, forståelse af verbalt og nonverbalt sprog og produktion af sprog i større og mindre sociale sammenhænge.
Find værktøjet her

Fokus på de sproglige læringsmiljøer

I forbindelse med analysen af klassens testresultater kan det være relevant at kigge på de sproglige læringsmiljøer klassens elever indgår i. Har eleverne gode muligheder for at udvikle sig sprogligt i fagene?
Der er udviklet et
Værktøj til dialog om stærke sproglige læringsmiljøer med udsagn, der omhandler det stærke sproglige læringsmiljø – som den enkelte lærer eller et team af fagprofessionelle kan arbejde med, lade sig inspirere af og tænke ind i de didaktiske strukturer i fagene. Udsagnene kan medføre, at man får øje på områder, hvor der kan skabes et stærkere sprogligt læringsmiljø. Laver man ændringer, er det interessant at holde øje med, hvordan eventuelle ændringer kommer eleverne til gavn. Find værktøjet her