2. klasse

Opmærksomheder vedr. vurderingspraksis i 2. kl.

Det er obligatorisk at teste elevernes udvikling i afkodning med Ordlæseprøve 2 i sep./okt. i 2. kl. Derudover ligger Folkeskolens nationale overgangstest i dansk i efteråret i 2. kl.
Og i slutningen af 2. kl. laves DVO Nonordsstaveprøven med alle elever i klassen.

Den obligatoriske læsetest ligger i efteråret, da testresultatet hermed kan anvendes som et formativt værktøj, dvs. som afsæt for hvad klassen og den enkelte elev har brug for at arbejde med i løbet af skoleåret.

Det er ligeledes obligatorisk, at den enkelte skole har en lokal procedure for, hvordan man får analyseret, formidlet og anvendt data fra vurderingspraksissen tværfagligt. Den anbefalede praksis indeholder en danskfaglig tolkning af data mellem dansklærer og læsevejleder og derefter en sproglig og skriftsproglig konference med deltagelse af hele teamet. Det er vigtigt at have en procedure for dette arbejde, da der ellers er en risiko for, at vurderingspraksissen ikke udlever sit fulde potentiale.

Om Ordlæseprøve 2

Denne test starter med lydrette ord på 4 bogstaver, og ordene bliver gradvist sværere. Den har inddelt ord i forskellige ordtyper, som omhandler, hvorvidt ordene er lydrette, hvor mange bogstaver og stavelser de indeholder og om det er sammensatte ord. Testen tager 4 minutter at afvikle, og man afvikler den digitalt. I fortolkningen af testresultatet kigger man både på elevernes sikkerhed og hastighed. 

Flersprogede: Man skal være opmærksom på at et lavt resultat i Ordlæseprøve 2 ikke nødvendigvis handler om afkodning, men i stedet om ordforråd – eller i hvert fald en kombination. Kender de flersprogede elever ikke de sjældne ord og billeder, der indgår, er det også en ordforrådsprøve for dem. Desuden er der udviklet et værktøj, som indeholder en række udsagn, der kan hjælpe os til at få øje på og følge den flersprogede elevs udvikling på dansk.
Find Skema til vurdering af flersprogede elevers dansksproglige udvikling her  

Adgang til test

Ordlæseprøve 2:

Dansklærer: Dansklærer logger ind på https://skole.hogrefe.dk/ med uni-login og opretter Ordlæseprøve 2 for sin klasse. Vælg i menuen i den grå boks i venstre side Skriftsproglig udvikling – Internetudgave. Ny prøve står med meget småt lige til højre for den grå menu. Klik her.
Vælg dato for prøveafvikling. Indtast
prøve, klasse og klassetrin vha. drop down-menuerne. Skriv kaldenavn, det kan med fordel indeholde klasse + efterår. Nu vil testen være tilgængelig for eleverne på prøvedatoen. Når testen er afviklet, kan dansklærer (og administratorer) logge ind og finde klasserapporten, som kan downloades som PDF. 

Elever: Ved afvikling af Ordlæseprøve 2 skal eleverne logge ind på https://skriftsprogligudvikling.hogrefe.dk/ med unilogin.
Det er en god ide at sende linket til eleverne, så de ikke selv skal skrive det.

Læsevejleder: Læsevejlederen har som administrator adgang til alle skolens afviklede test på hogrefes portal. Ved oprettelse som administrator skal skolens ledelse sende en mail til info@hogrefe.dk og anmode om at oprette administratoradgang for vedkommende: Send info om fulde navn, UNI-C-navn, mailadresse.
Når man er oprettet som administrator, har man også adgang til at købe test.

Om DVO nonordsstaveprøven

I slutningen af 2. kl. laves en klassescreening med nonordsstaveprøven fra DVO, der indeholder 25 nonsensord. Hos de elever der har 15 rigtige eller derunder på nonordsstaveprøven (vi har dermed i Silkeborg Kommune hævet grænsen fra under 8 til under 15 rigtige ift. hvad der beskrives i vejledningen), skal læsevejlederen gå videre med en individuel afdækning af eleven i 2. eller 3. kl.  Læsevejlederen kan læse mere om muligheder inden for den individuelle afdækning her: https://vsl.silkeborg.dk/Ordblindhed/Testning-af-ordblindhed 

Adgang til test

DVO nonordsstaveprøven:

Find vejledning og materialet til nonordsstaveprøven her: https://sbst.dk/media/12546/Udvikling%20og%20afpr%C3%B8vning%20%20af%20procedure%20til%20identifikation%20af%20elever%20i%20risiko%20for%20dysleksi.pdf 

De 25 nonsensord gennemføres med klassen på en gang, og kan gennemføres og rettes af dansklæreren (vær opmærksom på rettenøglen i vejledningen). 

Opfølgning på resultatet på Ordlæseprøve 2

De elever, der placerer sig i før-fasen, erkendelse og evt. stabilisering (tæt på erkendelse) på Ordlæseprøve 2, bør man følge tæt og give en særlig indsats. Kig også på hvordan de udfordrede elever lå i den forudgående testhistorik (Sprogvurderingen i 0. kl. Risikotest for ordblindhed i 0. og evt. i 1. kl. og Ordlæseprøve 1 i 1. kl.) Er det en overraskende udvikling, eller var eleven også udfordret i 0. kl. og 1. kl.? Dette er vigtig information først og fremmest ift. indsatsen, men også ift. en eventuel hypotesedannelse om ordblindhed eller andre sproglige og/eller skriftsproglige udfordringer.

En særlig indsats kan være i form af holddeling i klassen eller en supplerende indsats indeholdende det, som elevgruppen har brug for at få gentaget eller arbejdet mere indgående med. 

Eventuel testning i foråret
Man kan derudover også vælge at teste med Ordlæseprøve 2 i foråret i 2. kl., hvis man ønsker at følge elevernes progression i afkodning i løbet af 2. kl. En retestning kan også være med udvalgte elever i klassen, hvis progression, man er særligt interesseret i at følge, eksempelvis på baggrund af en særlig indsats.

Har man en bekymring om en elevs kommunikative kompetencer
Har man bekymringer i retning af sproglige og kommunikative udfordringer, vil det være relevant at foretage en kvalitativ vurdering med Værktøj til dialog om elevens kommunikative kompetencer. Værktøjet er udviklet til at få fokus på elevens funktionelle sprog, dvs. hvordan eleverne anvender sproget, herunder lytning, forståelse af verbalt og nonverbalt sprog og produktion af sprog i større og mindre sociale sammenhænge. Find værktøjet her

Fokus på de sproglige læringsmiljøer
I forbindelse med analysen af klassens testresultater kan det være relevant at kigge på de sproglige læringsmiljøer klassens elever indgår i. Har eleverne gode muligheder for at udvikle sig sprogligt i fagene? Der er udviklet et Værktøj til dialog om stærke sproglige læringsmiljøer med udsagn, der omhandler det stærke sproglige læringsmiljø – som den enkelte lærer eller et team af fagprofessionelle kan arbejde med, lade sig inspirere af og tænke ind i de didaktiske strukturer i fagene. Udsagnene kan medføre, at man får øje på områder, hvor der kan skabes et stærkere sprogligt læringsmiljø. Laver man ændringer, er det interessant at holde øje med, hvordan eventuelle ændringer kommer eleverne til gavn. Find værktøjet her